preskoči na sadržaj

Srednja škola Marka Marulića Slatina

Novosti

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Autor: Sandra Bošnjak, 7. 1. 2019.

Temeljem članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) , članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („N. N.“ broj 76/93., 29/97., 47/99., i 35/08) i članka 86., 87. Statuta Srednje škole Marka Marulića Slatina, Školski odbor Srednje škole Marka Marulića Slatina, raspisuje

NATEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
SREDNJE ŠKOLE MARKA MARULIĆA SLATINA

 

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće nužne uvjete:

 • završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školi, a koji može biti:
  1. sveučilišni diplomski studij ili
  2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. specijalistički diplomski stručni studij,
  4. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 • najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama
 • koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

  Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, potrebno je obvezno priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- životopis

- dokaz o državljanstvu

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih naknadno stekli)

- dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate za koje postoji zakonska obveza polaganja stručnog ispita) odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita temeljem članka 157. stavka 1.

- dokaz o stažu osiguranja (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima

evidentiranim u matičnoj evidenciji) i dokaz o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama (potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

- uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 30 dana).

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14. i 39/18.).

Kandidat ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Prava prednosti

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom, na adresu:
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina, s naznakom "Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati".
Nepravovremene i nepotpune dostavljene  prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA:  112-01/18-01/19
URBROJ: 2189-78-05/1-18-01
Slatina, 28. prosinac 2018.

Predsjednik Školskog odbora

_________________________

dr.sc. Oliver Jukić, prof. v.š.

Dostaviti:

 1. Narodne novine, oglasni dio
 2. Web Stranica škole - www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr
 3. Pismohrana
Škola za život
Raspored zvona


Pano tjedna

Nakon samostalnog pretraživanja  informacija u digitalnom okružju i usporedbe podrijetla riječi, učenici 1. a prikazali su sintagmu „Sretan Božić” na nekim od njima „najdojmljivijim” jezicima (švedskom, danskom, nizozemskom, rumunjskom, iranskom, armenskom i dr. jezicima). Mentorica učenicima bila je profesorica Željka Orban.

Instagram

Školska zadruga "SLATINA"
Škola na društvenim mrežamaKalendar za 2019./2020.

Š K O L S K I V R T


Školska zadruga

Pronađite nas i na:


Korisni linkovi

CMS za škole logo
Srednja škola Marka Marulića Slatina / Trg Ruđera Boškovića 16, HR-33520 Slatina / ss-mmarulica-slatina.skole.hr / ured@ss-mmarulica-slatina.skole.hr
preskoči na navigaciju